header_top

Arkiv 2014 - Referat fra Årsmøde - Vest Sen/Vet

Udskriv

Regionsgolf Vest Senior/Veteran
 

Årsmødet 2014
søndag, den 12. oktober 2014
i Tange Sø Golfklub


Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 
4. Budget for 2015
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen
    På valg er: Kurt Jensen (modtager genvalg)
    På valg er: Bente Jensen (modtager genvalg)
    Suppleant Peter Thingholm valgt på årsmødet i 2013 er indtrådt i turneringsledelsen og
    foreslås indvalgt på årsmødet
7. Valg af suppleant til turneringsledelsen
    Turneringsledelsen foreslår valg af Karsten Troelsen, Gyttegaard Golfklub
8. Valg af revisor
    Turneringsledelsen foreslår genvalg af Hans-Henrik Schaltz
9. Eventuelt

Referat


Referat fra årsmødet søndag den 12. oktober i Tange Sø Golfklubs lokaler

 
Knud bød velkommen til alle fremmødte og gav en særlig velkomst til æresmedlemmet John Schiøler - tidligere formand gennem mange år.
 
Han udtrykte ligeledes stor taknemlighed over for Tange Sø Golfklub som lagde lokaler og bane til dagens arrangement.
 
Punkt 1 - valg af dirigent
Peter Schaarup, Viborg blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var varslet i h t vedtægterne
 
Punkt 2 - formandens beretning
Den var tilgængelig for alle deltagerne og Knud berettede om året - (link) til Formandens beretning.
Kommentarer fra deltagerne
 
 • der er mange deltagere i C rækkerne - men en del færre i B rækkerne. Kunne B rækken evt. udvides og give en bedre fordeling - svaret fra turneringsledelsen at dette ikke bliver ændret i 2015
 • vedr ulovlige spillere - ønske om at man må have divisionsspillere med som tilfældet er i ABDC rækkerne. Bestyrelsen kan oplyse at der overvejes ændringer i nuværende spærringsregler!
 • tak til turneringsledelsen for imødekommenhed, når der er brug for hjælp
 
Punkt 3 - forelæggelse af årsregnskab til godkendelse - (link) til regnskab/budget / punkt 4 - budget 2015
Regnskabet blev gennemgået af Kurt og det blev godkendt. Budget blev også fremlagt og gennemgået
 
Kommentarer fra deltagerne:
 
 • Fint regnskab men umiddelbart synes sponsorindtægt i regnskab ikke at stå mål med de omkostninger der er afsat til at skaffe sponsorer. Svar: Sponsor yder et stor tilskud dels i form af et kontant beløb men også i form af mange præmier og betaling for bespisning i f m finalerne - de 2 sidste ting fremgår ikke af regnskabet, idet præmierne leveres af sponsor samt regning for bespisning sendes direkte til sponsor
 • flere udtrykte at spillerne selv måtte betale, hvis det ikke lykkes at få ny sponsor på banen
 
Punkt  5 - indkomne forslag
Der var kommet 3 forslag - et var dog ikke kommet rettidigt og kunne derfor ikke behandles - men i stedet blev det taget op under eventuelt
 
Forslag 1 - fremsat af Peter Schaarup Viborg - (link) til forslagene. Knud læste forslaget op
Knud kommenterede forslaget bl.a. med en information om, at holdningen i turneringsledelsen er en stramning af de nuværende regler, således at holdet taber hele kampen med højest mulige cifre i tilfælde af brug af ulovlig spiller.
 
Desuden vil man i turneringsledelsen arbejde på udbrede kendskabet til reglerne og vælger at tro på, at den generelle holdning hos spillerne er at ville overholde reglerne.
Enhver ændring af turneringsbetingelser skal afstemmes med Regionsgolf Øst, da betingelserne skal være ens
 
Kommentarer fra deltagerne:
 
 • Opfordring til at gøre formuleringen af reglerne tydelig. Kan i dag være kryptiske at læse og dermed kan de misforstås
 • Opfordring til at overveje om 1. dags karantæne kan ophæves til slutspil
 • Ved gentagelse af anvendelse af ulovlig spiller - udelukkelse af holdet
 • Lave et system der automatisk spærrer når man vil indtaste resultat for en spærret spiller
 • Sende information til hjemmeklubben når der opdages snyd med spillere
 • Opfordring til højere moral i klubberne og hos holdkaptajnerne
 • Opfordring til at lave et HARDCARD som det der anvendes i ABCD
 
Forslag 2 - fremsat af Villy Holm Himmelbjerget - (
link til forslagene).  handlede om samme emne og derfor blev dette forslag trukket tilbage. Blot var det vigtigt for ham at der i turneringsledelsen bliver arbejdet med problemet, således snyderiet kommes til livs.
 
Punkt 6 - valg af medlemmer til turneringsledelsen
På valg: Kurt Jensen / Bente Jensen - begge modtog genvalg og blev genvalgt
Suppleant Peter Thingholm var indtrådt i turneringsledelsen i løbet af 2014 og blev foreslået indvalgt. Det blev han
 
Punkt 7 - valg af suppleant
Turneringsledelsen foreslår Karsten Troelsen, Gyttegaard Golfklub og han blev valgt
 
Punkt 8 - valg af revisor
Turneringsledelsen foreslår genvalg af Hans-Henrik Schaltz og han blev valgt
 
Punkt 9 - eventuelt
Det for sent indsendte forslag handlede om, at buggy måtte anvendes hvis det var tilladt på banen, hvor der spilles (uden skriftlig dispensation). Turneringsledelsens holdning er at det ikke skal være et ta' selv bord. Anvend formularen der ligger på hjemmesiden.
 
Det blev pointeret at der ikke skal en lægeerklæring til for at få dispensation. Dispensationen underskrives af hjemmeklubben og medbringes ved kampen.
 
Opfordring til turneringsledelsen at tænke over formulering om køretøj, idet flere enmands køretøjer vinder frem (scooter / segway) og disse giver ikke mulighed for at tilbyde modstanderen kørelejlighed.
 
Forslag om at give lov til at singlerne går i "4 bolde" af hensyn til hastighed/udnyttelse af banen
Karsten Troelsen Gyttegård - Afleverede ønske fra ledelsen i Gyttegård, om at få lov til at gå "4 bolde"
 
Vedr 4-boldene blev konklusionen, at disse forslag ikke følges, da det kan få uheldige konsekvenser for den enkelte spiller, hvis der opstår problemer i 4-bolden
 
Knud oplyste, at der er givet en opfordring til at lave en SUPER veteran række - damer o/70 år, herrer o/75 år.
 
Forslag til at lave fast spilledato - det giver problemer med at få spillere til at melde sig, hvis de ikke på forhånd kender spilledagen.
 
Knud rundede af med tak for god ro og orden.


 
 


 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.